Προκύρηξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Υποστήριξη Ωφελούμενων» της Vamvakou Incubator

Προκύρηξη διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για «Υποστήριξη Ωφελούμενων» της Vamvakou Incubator

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Αναβίωση Βαμβακούς – Vamvakou Revival» προκηρύσσει διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου  «Πρόγραμμα υποστήριξης της θερμοκοιτίδας Vamvakou Incubator – 1ος Κύκλος» και καλεί προς εκδήλωση ενδιαφέροντος και συμμετοχή στην ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, υποψήφιους αναδόχους με τα κατάλληλα προσόντα, ως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ακολούθως, αναλύονται το αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών, οι όροι και ο τρόπος συμμετοχής, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– Κύριος του Έργου – φορέας ανάθεσης: Αναβίωση Βαμβακούς – Vamvakou Revival
– Αντικείμενο: Η υλοποίηση του προγράμματος της Θερμοκοιτίδας Vamvakou Incubator – 1ος Κύκλος, ως αναλύεται κάτωθι στο αντίστοιχο Άρθρο και Παράρτημα της οικείας Προκήρυξης.
– Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών
– Κριτήριο Επιλογής: Η επιλογή γίνεται με βαθμολόγηση των υποψηφίων ως προς το τεχνικό και το οικονομικό σκέλος της προσφοράς τους. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε συνδυασμό με τη βέλτιστη τεχνική προσφορά.
– Νομικό Πλαίσιο: Η υπό ανάθεση σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου και δεν  εφαρμόζονται διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) ούτε κατά την ανάθεση ούτε κατά την εκτέλεση του έργου. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και υλοποιείται κατ’ εφαρμογή των οικείων διατάξεων του αστικού κώδικα, των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών, καθώς και του σχετικού Κανονισμού Προμηθειών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναβίωση Βαμβακούς – Vamvakou Revival».

– Συμβατικά τεύχη: Τα Συμβατικά Τεύχη που διέπουν την εκτέλεση του Έργου είναι τα εξής:

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Φορέα Ανάθεσης και του Αναδόχου

Η παρούσα Προκήρυξη με τα παραρτήματά της

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των συμβατικών τευχών υπερισχύει το τεύχος που προηγείται στην ανωτέρω σειρά απαρίθμησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές των Διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή και να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στην έδρα της εταιρείας «Αναβίωση Βαμβακούς – Vamvakou Revival» στην Βαμβακού Λακωνίας, Τ.Κ. 23067, και θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο.
Ειδικότερα, η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου εσωκλείεται σε φάκελο που, επί ποινή αποκλεισμού, είναι σφραγισμένος με τρόπο, που δεν επιτρέπει την παραβίασή του, και εξωτερικώς φέρει τα στοιχεία και την πλήρη διεύθυνση της έδρας του ενδιαφερόμενου και την ένδειξη: ‘’Αναβίωση Βαμβακούς – Vamvakou Revival – Υποβολή Προσφοράς στην Προκήρυξη Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα υποστήριξης της θερμοκοιτίδας Vamvakou Incubator – 1ος Κύκλος»’’.
Ακολούθως, θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@vamvakouincubator.gr ή info@vamvakourevival.org  ο αριθμός του συστημένου κατάθεσης, τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο – επωνυμία εταιρείας –  τηλ. Επικοινωνίας – mail) καθώς και τα στοιχεία της Προκήρυξης (τίτλος και αριθμός πρωτοκόλλου), στην οποία αφορά η υποβολή της προσφοράς.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 22/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Μπορείτε να βρείτε την παρούσα Προκήρυξη στο σύνολό της στον σύνδεσμο.